جوملا

برای رفع مشکل magic quotes gpc off و نسخه php هنگام نصب جوملا 3 راه حل ساده ای را پیشنهاد می کنیم!

در فایل htacess موجود در مسیر نصب جوملای خود این خط را اضافه کنید و ادامه نصب را انجام دهید.

AddType application/x-httpd-php53 php53 php
php_flag magic_quotes_gpc off

شما راه بهتری دارید؟ آن را گزارش کنید.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (3 Votes)

به خانواده بزرگ سورن مدیا بپیوندید.

حضور شما را ارج می نهیم.