راهنمایی برای طراحی محصول
یکشنبه, 20 آگوست 2017 / Published in آموزش طراحی سایت
برخی چیزها در زندگی همیشه وجود دارند و گاهی تکرار می شوند مانند مرگ ، مالیات و پرسش! “چکار میکنی” که هنگام احوالپرسی غریبه ها ، هنوز چند دقیقه از آشنایی نگذشته پرسیده می شود.